Fillimi

3
2
1
31
30
29
27
36
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
9
8
7
6
4
2
3
1

Shkolla e mesme teknike “Presheva” në Preshevë

SFERA E PUNËS DHE PROFILET E ARSIMIT PËR TË CILAT SHKOLLA ËSHTË VERIFIKUAR PËR VITIN SHKOLLOR 2013/14

Shkolla kryen edukimin dhe arsimimin e nxënësve sipas planprogrameve për sferat e punës:

Makineria dhe përpunimi i metaleve
 • Teknik i makinerisë për konstruktim kompjuterik
 • Teknik për dirigjim kompjuterik
 • Automekanik
 • Saldues
 • Agjustator
 • Instalues

IV

IV

III

III

III

III

Komunikacioni
 • Teknik i komunikacionit rrugorë
IV
Elektroteknika
 • Elektroteknik i kompjuterëve
 • Elektroteknik i energjetikës
 • Elektroinstalues
 • Elektromontues i rrjetave dhe paisjeve
 • Autoelektricist
IVIV

III

III

III

Përpunimi i drurit
 • Prodhues final i përpunimit të drurit
IV
Shëndetësia dhe mbrojtja sociale
 • Motër medicinale – teknik
IV
Tregëti, turizëm dhe hoteleri
 • Teknik i tregtisë
 • Tregtarë
IV

III

Ekonomi, drejtësi dhe administratë
 • Teknik i ekonomisë
IV

————————————————————————————————

 

Srednja tehnička škola “Preševo” u Preševu

Područja rada i obrazovni profili za koje je škola verifikovana za školsku godinu 2013/14

Škola obrazuje i vaspitava učenike po nastavnim planovima i programima za područje rada:

Mašinstvo i obrada metala
 • Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Tehničar za kompjutersko upravljanje
 • Automehaničar
 • Zavarivač
 • Bravar
 • Instalater
IV

III

III

III

Saobraćaj
 • Tehničar drumskog saobraćaja
IV
Elektrotehnika
 • Elektrotehničar energetike
 • Elektrotehničar računara
 • Autoelektričar
 • Elektroinstalater
 • Elektromonter mreža i postrojenja
IV

IV

III

III

III

Obrada drveta
 • Mašinski tehničar za finalnu obradu drveta
IV
Zdravstvo i socijalna zaštita
 • Medicinska sestra-tehničar
IV
Trgovina turizam i ugostiteljstvo
 • Trgovinski tehničar
 • Prodavac
IV

III

Ekonomija pravo i administracija
 • Ekonomski tehničar
IV